Struktur Organisasi RT

Struktur Organisasi RT 01 RW 05

Kelurahan Sidoharjo

Ketua RT                              : SUKINDAR

Wakil Ka. RT                       : SUBEKI

Sekretaris                           : SUKAERI

Bendahara                          : NAWAR